Организација

 

     Македонските Специјални Олимпијци (претходно Специјалната Олимпијада Македонија), како дел од големиот меѓународен ланец на Special Olympics и со својата уникатна програмска заложба, на територијата на Република Македонија постои и работи веќе пет години, покривајќи еден многу важен општествено-социјален сегмент, маргинализираните групи, со посебен акцент кон лицата со ментален хендикеп и други пречки во развојот.

     Своите активности ги реализира како непрофитабилна и невладина организација каде што главни носечки столбови се различен профил на лица-волонтери, коишто доброволно го отстапуваат своето време и знаење преточено во извонредно висока свест, алтруизам и хуманост.

 

 

 

   Мисија

 

     Нашата основна заложба е, преку организирање и оживотворување на спортска обука и натпреварувања во спортови од олимписки стил во текот на целата година, наменети за деца и возрасни со интелектуална попреченост, да се обезбеди континуирана можност за интеграција и социјализација за, при тоа, да ја развиваат својата физичка кондиција, да искажат храброст, да почувствуваат радост, да се откриваат нивните потенцијали и да ги искажат своите способности, да се дружат повеќе со своите семејства, со другите специјални натпреварувачи во Специјалната Олимпијада и со заедницата воопшто.

 

 

 

   Цел

 

     Нашата крајна цел е да им се помогне на лицата со интелектуална попреченост да партиципираат како продуктивни и почитувани членови во општеството, а при тоа, нудејќи им фер можности, да ги развиваат и демострираат своите вештини и таленти преку спортска обука и натпреварувања, како и преземање на соодветни активности насочени кон зголемување на јавната свест за нивните способности и потреби.

 

   

  Македониски Специјални Олимпијци © Сите права се задражани 2003-2014