Special Olympics

 

      Специјалната Олимпијада е формирана во 1968 г. од страна на госпоѓа Јунис Кенеди Шрајвер, како и со помош и под покровителство на Фондацијата Џозеф П. Кенеди јуниор, по што ова движење се прошири низ Соединетите Американски Држави и целиот свет. Во 1988 г. беше потпишан договор меѓу Специјалната Олимпијада и Меѓународниот Олимписки Комитет за официјално признавање на Специјалната Олимпијада и одобрување на олимпиското партнерство. На тој начин практично се призна постоењето и работењето на Специјалната Олимпијада (СО), а со тоа се постигна договор за создавање партнерски односи на ниво на двете Олимпијади.

 

      Денес СО е светски раширено движење активно во повеќе од 150 држави од целиот свет, со повеќе од 2.2 милиони активни учесници (крај на 2006 г.) и околу 750.000 волонтери, коишто безрезервно ги поддржуваат и помагаат сите активности на СО организирани ширум светот. Бројката на активни учесниици континуирано расте, очекувајќи наскоро да стигнеме до 3 мил (крај на 2010 г.).  

 

      На ниво на Специјалната Олимпијада годишно се одржуваат повеќе од 20.000 натпреварувања организирани и реализирани од страна на повеќе од 200 национални програми на СО. Натпреварувањата вклучуваат локални, национални, регионални и светски натпревари, турнири и игри.  

 

      Практичната реализација на зацртаните заложби е преку голем број на соодветно искреирани под-програми. Покрај многуте воспоставени, и на некој начин веќе традиционалнииницијативи, една програмска содржина е воведена во поново време. Тоа е можноста за практикување на т.н. Unified Sports® (“Здружени спортови”) - иницијатива што нуди можност за формирање комбинирани тимови, составени од приближно еднаков број атлети на СО и други спортисти без интелектуална попреченост (наречени Партнери), коишто заеднички ќе тренираат и ќе се натпреваруваат во различни спортови.  

 

      Со оглед на тоа што ова е организација базирана на доброволци, Програмите на СО постојано и во конинуитет регрутираат волонтери од најразлични профили, како на пример: тренери и други спортски лица, различен вид на официјални лица, како и волонтери од други профили што се ставаат во функција на реализирање на активностите на лицата со интелектуална попреченост, со оглед на тоа што самата СО е пред сé волонтерско движење. 

 

 

 

 

   Специјална Олимпијада Македонија

 

      По повеќе месечни подготовки, на 17 декември 2002 година се одржа Основачко собрание по што официјално отпочна со работа и примена на веќе етаблираните  маѓународни програмски заложби и македонската национална Програма - Специјалната Олимпијада Македонија. Во досегашното работење на СОМ, со програмските активности активно се опфатени 850 атлети, а уште 250 атлети се веќе вклучени во секојдневните тренажните процеси и оваа година ќе стекнат статус - активно членство (од вкупно 2.500 членови), со тенденција таа бројка да бележи континуиран раст и со очекување до крајот на декадава таа бројка да стигне и до 10.000 атлети.

 

      Со целосното прифаќање на глобалните постулати, уште од самиот почеток, СО Македонија отпочна со имплементација на зацртаната цел: да им се овозможи на лицата со ментален хендикеп личен развој и правилна социјализација и интеграција во сите сфери на општеството преку најразлични спортски активности. Сето ова се реализира преку соодветно изготвена Годишна програма, што е основа за реализација на континуирана обука и соодветен тренажен процес, како и одржување на различни спортски настани, игри и натпревари. Во континуитет, разни проекти, активности и манифестации од ваков карактер се организираат преку целата година од страна на сите земји - членки на Специјалната Олимпијада, како на регионално, така и на меѓународно ниво. 

 

      Круна на сите наши заложби на национално ниво е одржувањето на големите Национални специјални олимписки зимски игри и Национални специјални олимписки летни игри, како и на двете исклучително значајни манифестации: пролетниот Турнир во фудбал и есенскиот Турнир во кошарка, кои се во рамките на заедничките европски заложби - Европската недела во фудбал и Европската недела во кошарка. Секако, значајно место заземаат и двата (пролетен  и  есенски) регионални настани, т.н. мини-игри во два спорта. Она што е од исклучителна важност за нас е дека нашите манифестации се поддржани од највисоки релевантни светски и европски институции, како што се: ИОК (посебен Договор за признавање и олимписко партнерство), УЕФА, ФИБА Европа (посебна Декларација за Партнерство), Фондацијата на Јохан Кројф, ИОА (посебна Повелба со Меѓунардноата Олимписка Академија) итн. Ние, од своја страна, а следејќи ги меѓународните принципи, на национално ниво воспоставивме формално партнерство со МОК, КФМ и ФФК, а во тек е процедура за потпишување слични документи и со други релевантни Институции во Републикава.

 

      Секако, за да се стигне до оваа фаза, потребно е претходно да се преземат голем број на различни, комплексни и многу специфични подготвителни активности; и од спортски аспект (адекватна обука и тренажен процес), и од образовен аспект (настава, семинари и сл), и од педагошко-дидактикчи аспект (континуирана воспитна работа предводена од експерти-волонтери), и од физичко-здравствен аспект (реализирање на посебни иницијатви - FunFitness, Healthy Athletes, MATP, ALP, итн.)

 

      Јасно е дека од спортски аспект се најважни добрите подготовки и постигнување на добри резултати, поточно - истакнување на поединечните и тимските способности. Многу често, нашите атлети се надминуваат себеси и постигнуваат значајни успеси коишто најпластично го отсликуваат вложениот труд и ангажман на сите што се вклучени во процесот, но наедно достојно ја презентираат и Македонија. 

  

      Меѓутоа, покрај спортските активности, СО Македонија опфаќа уште еден сегмент исклучително важен за интеграцијата на овие лица, кој се состои од спроведување на соодветни активности и заложби од образовен и културно-социјален карактер.

 

      Наедно, составен дел на севкупните заложби е и подигнувањето на јавната свест, надминувањето на догмите и предрасудите и рушење на традиционално круто поставените бариери и ѕидови. Во таа насока се вршат одредени медиумски информирања и кампањи. Но, тоа не е доволно. Како што е потребен континуитет во активностите директно врзани за развојот на лицата со интелектуална попреченост, така треба сите сегменти во општеството, во јавниот живот, насекаде околу нас, да бидат анимирани и вклучени во реалниот процесс на инклузија.

 

      Интеграцијата и социјализацијата видно се манифестираат преку успешна реализација на комплексните манифестации, каде што доаѓаат до израз не само личниот развој и достигнувања на поединците и тимовите, туку и подадената рака од сите нас, од сите оние што учествуваат во градењето на свесно, демократско и вистински подеднакво општество. Поединечните и вкупните резултати го покажуваат тоа.

   

  Специјална Олимпијада Македонија © Сите права се задражани 2006.